تابع wp_list_comments دارای پارامتری است که با استفاده از آن می توان اندازه پیشفرض آواتار (۴۸px) را تغییر داد. این پارامتر مقداری بین ۰ و ۸۰ قبول می کند :

wp_list_comments('avatar_size=80');