در حالت پیشفرض وقتی که عکسی به محتوای پست اضافه می کنید ، عکس اضافه شده دارای لینک است. حال فرض کنید که تعداد عکس های زیادی در پست های خود دارید و می خواهید که لینک نداشته باشند . برای حذف لینک مربوط به این عکس ها کافیست که کد زیر را در فایل function.php بنویسید :

add_filter( 'the_content', 'attachment_image_link_remove_filter' );

function attachment_image_link_remove_filter( $content ) { $content = preg_replace( array('{<a(.*?)(wp-att|wp-content\/uploads)

[^>]*><img}', '{ wp-image-[0-9]*" /></a>}'), array('<img','" />'), $content ); return $content; }