برای هایلایت کردن نظرات نویسندگان وردپرس کافیست ابتدا کد PHP زیر را به فایل comments.php اضافه کنید :

<li class=”<?php
/* Only use the authcomment class from style.css if the user_id is 1 (admin) */
if (1 == $comment->user_id)
$oddcomment = “authcomment”;
echo $oddcomment;
?>”

و سپس استایل دلخواه خود را در فایل style.css و یا rtl.css و یا هر فایل css دیگری که با پوسته شما در ارتباط است ، وارد کنید .

.authcomment {
      background-color: #B3FFCC !important;
}