با استفاده از کد زیر در فایل htaccess می توانید از فایل wp-config.php محافظت کنید .

نکته بسیار مهم : قبل از هرگونه تغییرات در فایل htaccess از آن نسخه پشتیبان تهیه کنید . مسئولیت استفاده از این کد به عهده شخص شماست .

order allow,deny
deny from all