با استفاده از تابع زیر در فایل functions.php پوسته سایت وردپرسی خود ، می توانید همه اطلاعات مرتبط با یک نوشته را بدست آورید .

function get_post_meta_all($post_id){
  global $wpdb;
  $data  =  array();
  $wpdb->query("
    SELECT `meta_key`, `meta_value`
    FROM $wpdb->postmeta
    WHERE `post_id` = $post_id
  ");
  foreach($wpdb->last_result as $k => $v){
    $data[$v->meta_key] =  $v->meta_value;
  };
  return $data;
}