با اضافه کردن کد PHP زیر به فایل functions.php پوسته سایت وردپرسی خود می توانید نتایج جستجو را بر اساس نوشته های دلخوه خود فیلتر کنید .

در کد زیر نتایج جستجو به نوشته های پیش فرض وردپرس و نوشته های سفارشی محدود شده اند و صفحات در نتایج جستجو قرار نمی گیرند .

function search_posts_filter( $query ){
    if ($query->is_search){
        $query->set('post_type',array('post','custom_post_type1', 'custom_post_type2'));
    }
    return $query;
}
add_filter('pre_get_posts','search_posts_filter');