با استفاده از کد زیر در حلقه نوشته وردپرس می توانید بدون استفاده از افزونه ، یک لینک کوتاه از نوشته را ایجاد و در اختیار کاربران وب سایت وردپرسی خود قرار دهید .

<?php
          echo get_bloginfo('url')."/?p=".$post->ID;
?>

نمونه لینک کوتاه ایجاد شده برای همین مطلب ، به صورت زیر است :

https://www.wprahnama.com/?p=1509