برای ایجاد نشانگر صفحه یا breadcrumb در وردپرس بدون افزونه ابتدا بلوک کد اول را در فایل functions.php پوسته خود قرار دهید . سپس از بلوک کد دوم در مکان دلخواه پوسته خود که می خواهید نشانگر صفحه یا breadcrumb را نمایش دهید ، استفاده کنید .

بلوک کد مربوط به فایل functions.php

function the_breadcrumb() {
    echo 'You are here: ';
    if (!is_front_page()) {
        echo 'Home';
        echo " » ";
        if (is_category() || is_single()) {
            the_category(' ');
            if (is_single()) {
                echo " » ";
                the_title();
            }
        } elseif (is_page()) {
            echo the_title();
        }
    }
    else {
        echo 'Home';
    }
}

بلوک کد نشانگر صفحه یا breadcrumb در پوسته وردپرس