با استفاده از کد زیر در فایل single.php پوسته سایت وردپرس خود ، می توانید در هر مکان دلخواهی خارج از حلقه نوشته ، عنوان نوشته را نمایش داد .

<?php 
   global $post;
   if (is_single()) {
       the_title();
   }
?>