با استفاده از کد زیر در مکان دلخواه پوسته وردپرس خود ، می توانید تعداد کل برچسب های وب سایت را نمایش دهید .

<?php
        $numtags = wp_count_terms('post_tag');
        echo $numtags;
?>