با استفاده از کد زیر در فایل functions.php پوسته خود می توانید حداکثر تعداد کلمات دلخواهی را برای عنوان نوشته های وردپرس مشخص کنید .

با اعمال کد زیر به فایل functions.php ، اگر در هنگام انتشار مطالب یا نوشته های وردپرس ، تعداد کلمات عنوان نوشته بیشتر از حد تعیین شده توسط شما باشد ، از انتشار مطلب یا نوشته جلوگیری می شود و پیغام خطایی نمایش داده می شود .

function maxWord($title){
    global $post;
    $title = $post->post_title;
    if (str_word_count($title) >= 10 ) //set this to the maximum number of words
        wp_die( __('Error: your post title is over the maximum word count.') );
}
add_action('publish_post', 'maxWord');