برای به دست آوردن شناسه نوشته ، خارج از حلقه نوشته های وردپرس ، در صفحه single.php از کد زیر استفاده کنید .

<?php
       global $wp_query;
       $postID = $wp_query->post->ID;
?>