با استفاده از کد زیر در فایل functions.php   پوسته سایت وردپرسی خود می توانید کاربران بازدید کننده را به پربازدیدترین مطالب سایت ریدایرکت یا هدایت کنید .

add_action( 'template_redirect', 'redirect' );
function redirect() {
    if ( is_home() && ! is_paged() ) : 
        wp_redirect( get_permalink() , 301 ); 
        exit; 
    endif;
}