با استفاده از کد زیر در فایل functions.php پوسته سایت وردپرسی خود ، می توانید ابزارک های پیش فرض وردپرس را غیرفعال یا حذف کنید .

در هنگام استفاده از کد زیر ، ابزارک هایی را که نمی خواهید حذف شوند را از کد زیر پاک کنید .

// unregister all default WP Widgets
function unregister_default_wp_widgets() {
  unregister_widget('WP_Widget_Pages');
  unregister_widget('WP_Widget_Calendar');
  unregister_widget('WP_Widget_Archives');
  unregister_widget('WP_Widget_Links');
  unregister_widget('WP_Widget_Meta');
  unregister_widget('WP_Widget_Search');
  unregister_widget('WP_Widget_Text');
  unregister_widget('WP_Widget_Categories');
  unregister_widget('WP_Widget_Recent_Posts');
  unregister_widget('WP_Widget_Recent_Comments');
  unregister_widget('WP_Widget_RSS');
  unregister_widget('WP_Widget_Tag_Cloud');
  unregister_widget('WP_Nav_Menu_Widget'); 
}
add_action('widgets_init', 'unregister_default_wp_widgets', 1);