با استفاده از کد زیر در فایل functions.php پوسته سایت وردپرسی خود می توانید ، متاباکس مربوط به فیلدهای سفارشی (Custom Fields) را غیرفعال کنید .

function remove_default_page_screen_metaboxes() {
       remove_meta_box( 'postcustom','post','normal' ); 
}
   add_action('admin_menu','remove_default_page_screen_metaboxes');