با استفاده از کد زیر در فایل functions.php پوسته خود می توانید مدت زمان خارج کردن اتوماتیک کاربران از حساب کاربری خود ، در سایت های وردپرسی را افزایش دهید .

در کد زیر مدت زمان یک هفته بر حسب ثانیه تنظیم شده است .

function logged_in( $expirein ) {
   return 604800; // 1 week in seconds
}
add_filter( 'auth_cookie_expiration', 'logged_in' );