با استفاده از کد زیر در فایل functions.php پوسته خود می توانید متاباکس  دیدگاه ها در قسمت ویرایش نوشته مدیریت وردپرس ، را غیرفعال یا مخفی کنید .

function remove_post_comments_metabox() {
       remove_meta_box( 'commentstatusdiv','post','normal' ); 
 }
 add_action('admin_menu','remove_post_comments_metabox');