با استفاده از کد زیر در فایل functions.php پوسته سایت وردپرسی خود می توانید متاباکس خلاصه نوشته ، در قسمت ویرایش نوشته در مدیریت وردپرس را ، مخفی یا به عبارتی حذف کنید .

function remove_default_excerpt_metabox() {
 remove_meta_box( 'postexcerpt','post','normal' ); 
 }
 add_action('admin_menu','remove_excerpt_metabox');