با استفاده از کد زیر در فایل functions.php پوسته خود می توانید قابلیت پشتیبانی از تصاویر شاخص را به پوسته وردپرسی اضافه کنید .

if ( function_exists( 'add_theme_support' ) ) {
  add_theme_support( 'post-thumbnails' );
}

از یکی از کدهای زیر هم برای نمایش تصویر شاخص در حلقه نوشته های وردپرس استفاده کنید .

<?php
     the_post_thumbnail( 'thumbnail' );
     the_post_thumbnail( 'medium' );
     the_post_thumbnail( 'full' );
?>