با استفاده از کد زیر در فایل functions.php پوسته خود می توانید یک فوتر سفارشی برای مدیریت وردپرس را ایجاد کنید .

function adminFooter() {
        echo 'Content to be displayed within the admin footer';
}
add_filter('admin_footer_text', 'adminFooter');