در برخی پروژه های وردپرسی بهتر است ، به جای استفاده از توابع وردپرس ، از یک کد کوتاه یا Shortcode به جای آنها استفاده شود .

یکی از توابع پرکاربرد وردپرس ، تابع bloginfo می باشد ، که شما می توانید توسط کد زیر در فایل functions.php پوسته خود ، آن را توسط کد کوتاه یا شورت کد (Shortcode) فراخوانی کنید .

function bloginfoSC( $atts ) {
       extract(shortcode_atts(array(    'value' => '',  ), $atts));
       return get_bloginfo($value);
}

add_shortcode('bloginfo', 'bloginfoSC');

نحوه استفاده از این شورت کد (Shortcode) یا کد کوتاه به صورت زیر است :


[bloginfo value=’name’] [bloginfo value=’url’] [bloginfo value=’description’] [bloginfo value=’charset’]

در قسمت زیر هم پارامترهایی را مشاهده می کنید ، که می توانید آنها را در شورت کد (Shortcode) یا کد کوتاه بکار ببرید .

name         = Blog name
description     = Blog description
admin_email     = admin@email.com
url         = https://example/home
wpurl        = https://example/home/wp
stylesheet_directory = https://example/home/wp/wp-content/themes/child-theme
stylesheet_url    = https://example/home/wp/wp-content/themes/child-theme/style.css
template_directory  = https://example/home/wp/wp-content/themes/parent-theme
template_url     = https://example/home/wp/wp-content/themes/parent-theme
atom_url       = https://example/home/feed/atom
rss2_url       = https://example/home/feed
rss_url       = https://example/home/feed/rss
pingback_url     = https://example/home/wp/xmlrpc.php
rdf_url       = https://example/home/feed/rdf
comments_atom_url  = https://example/home/comments/feed/atom
comments_rss2_url  = https://example/home/comments/feed
charset       = UTF-8
html_type      = text/html
language       = en-US
text_direction    = ltr
version       = 3.1