با قرار دادن کد زیر در فایل functions.php پوسته خود می توانید همه نامک ها (Slug) را در قسمت ویرایش نوشته وردپرس را مخفی کنید .

function hide_all_slugs() {
global $post;
$hide_slugs = "<style type=\"text/css\"> #slugdiv, #edit-slug-box { display: none; }</style>";
print($hide_slugs);
}

add_action( 'admin_head', 'hide_all_slugs'  );