با قرار دادن کد زیر در فایل functions.php پوسته خود می توانید همه نامک ها (Slug) را در قسمت ویرایش نوشته وردپرس را مخفی کنید .

function hide_all_slugs() {
global $post;
$hide_slugs = "


“; print($hide_slugs); } add_action( ‘admin_head’, ‘hide_all_slugs’ );