با استفاده از کد زیر و قرار دادن در فایل functions.php پوسته سایت وردپرس خود می توانید به کاربرانی که دارای نقش مشارکت کننده هستند ، امکان بارگذاری فایل ، توسط آپلودر قدرتمند وردپرس را بدهید .

if ( current_user_can('contributor') && !current_user_can('upload_files') )
    add_action('admin_init', 'allow_contributor_uploads');
 
function allow_contributor_uploads() {
    $contributor = get_role('contributor');
    $contributor->add_cap('upload_files');
}