با قرار دادن کد PHP زیر در مکان دلخواه پوسته سایت وردپرس خود می توانید لیست آخرین کاربران ثبت نام شده در سایت را نمایش دهید .

نکته : در کد زیر لیست ۵ کاربر اخیر که در سایت ثبت نام کرده اند نمایش داده شده است .

<h2>آخرین کاربران ثبت نام شده در سایت</h2>
<ul>
<?php
$usernames = $wpdb->get_results("SELECT user_nicename, user_url FROM $wpdb->users ORDER BY ID DESC LIMIT 5");

foreach ($usernames as $username) {
    echo '<li><a href="'.$username->user_url.'">'.$username->user_nicename."</a></li>";
}
?>
</ul>