با استفاده از کد زیر در فایل functions.php پوسته خود می توانید لیست نویسندگان وب سایت وردپرسی خود را نمایش دهید .

<ul>
      <?php wp_list_authors('exclude_admin=0&optioncount=1&show_fullname=1&hide_empty=1'); ?>
</ul>