شاید به هر دلیلی مانند خلوت کردن محیط پروفایل کاربران نویسنده بخواهید یک یا چند فیلد را حذف کنید .

برای اینکار کد زیر را در فایل functions.php پوسته خود قرار دهید .

add_filter('user_contactmethods','hide_profile_fields',10,1);

function hide_profile_fields( $contactmethods ) {
unset($contactmethods['aim']);
unset($contactmethods['jabber']);
unset($contactmethods['yim']);
return $contactmethods;
}