یکی از مواردی که گاهی اوقات در انتشار نوشته های وردپرس رخ می دهد ، فراموش کردن تنظیم تصویر شاخص مرتبط با نوشته می باشد .

یکی از روش های جلوگیری از این مشکل ، اضافه کردن یک ستون به قسمت لیست نوشته های وردپرس است ، که در آن تصویر شاخص مرتبط با هر نوشته در جلوی آن نمایش داده شود .

با این کار ، نوشته هایی که تصویر شاخص آنها فراموش شده است ، به آسانی شناسایی می شوند .

یک مزیت دیگر نمایش تصاویر شاخص در لیست نوشته ، تشخیص راحتتر نوشته ها توسط تصویر شاخص ، نسبت به خواندن عنوان نوشته هاست .

add_filter('manage_posts_columns', 'posts_columns', 5);
add_action('manage_posts_custom_column', 'posts_custom_columns', 5, 2);

function posts_columns($defaults){
  $defaults['riv_post_thumbs'] = __('Thumbs');
  return $defaults;
}

function posts_custom_columns($column_name, $id){
    if($column_name === 'riv_post_thumbs'){
    echo the_post_thumbnail( 'featured-thumbnail' );
  }
}