با استفاده از کد زیر در فایل functions.php پوسته سایت وردپرسی خود می توانید نوار مدیریت وردپرس را به صورت کامل غیرفعال کنید .

<?php
        add_filter( 'show_admin_bar', '__return_false' );
?>