با استفاده از کد زیر می توانید یک متن ساده یا HTML را به عنوان امضاء در زیر نظرات مدیریت سایت وردپرس نمایش دهید .

این کد را در فایل functions.php پوسته خود قرار دهید و در صورتی که شناسه مدیریت وردپرس مورد نظر شما ۱ نیست ، آن را تغییر دهید .

add_filter( 'comment_text', 'my_comment_text' );
function my_comment_text( $mytext ) {
    $id = get_comment(get_comment_ID())->user_id;
    global $comment;
    if($id == 1 ){
        $mytext = get_comment_text( $comment ) . '<hr />Test comment text!';
    }else{
        $mytext = get_comment_text( $comment );
    }
    return $mytext;
}