شما می توانید تعداد دیدگاه های هر کاربر را در کنار نام یا عکس کاربر نمایش دهید و آمار و اطلاعات تعداد نظرات هر کاربر را در سایت وردپرس خود نمایش دهید .

برای اینکار ابتدا کد زیر را به فایل functions.php پوسته خود اضافه کنید :

<? function commentCount() { global $wpdb; $count = $wpdb->get_var('SELECT COUNT(comment_ID) FROM ' . $wpdb->comments. ' WHERE comment_author_email = "' . get_comment_author_email() . '"');
    echo $count . ' comments';
}
?>

سپس کد زیر را در قالب نظرات سایت وردپرس خود ، در مکان دلخواه قرار دهید ، تا تعداد نظرات هر کاربر ، نمایش داده شود :