با استفاده از کد زیر در پوسته سایت وردپرس خود می توانید ، تشخیص دهید که آیا یک افزونه خاص در وردپرس فعال است یا خیر ؟

<?php
   If (is_plugin_active('plugin-directory/plugin-file.php')) {
      //yes my plugin is active
   }
?>