با استفاده از کد زیر در فایل function.php پوسته خود می توانید کاربران سایت وردپرس خود را بعد از ورود به سایت به آدرس دلخواه خود هدایت کنید .

<?php
add_action('login_form', 'redirect_after_login');
function redirect_after_login() {
    global $redirect_to;
    if (!isset($_GET['redirect_to'])) {
        $redirect_to = get_option('siteurl');
    }
}
?>