شبکه های اجتماعی برای کسب و کارها اهمیت خاصی دارد، و این موضوع برای وب سایت ها نیز صدق می کند. بنابراین، اگر شما هم مانند بسیاری از وب سایت های دیگر صفحه اختصاصی خود را در شبکه های اجتماعی ایجاد کرده باشید، شاید بخواهید اطلاعاتی از آن را به بازدید کنندگان سایت منتقل کنید و آنها تشویق کنید تا صفحه رسمی شما را در آن شبکه های اجتماعی هم دنبال کنند.

یکی از روش های مناسب برای جلب توجه بازدید کنندگان، نمایش تعداد افرادی است که اکانت شما را دنبال کرده اند. هرچه این رقم بیشتر باشد، توجه بیشتری از بازدید کننده را جلب خواهید کرد و به احتمال زیاد آن شخص نیز به دنبال کنندگان شما خواهد پیوست.

نمایش تعداد دنبال کنندگان توییتر

در این آموزش نحوه نمایش تعداد دنبال کننده های توییتر را مرور خواهیم کرد. یکی از روش های رایج برای این منظور استفاده از کلید official Twitter follow می باشد.

برای انجام این کار لازم است که یک برنامه ایجاد کنید تا با استفاده از API بتوانید اطلاعات مورد نظر را دریافت کنید. پس قبل از هر کاری به بخش توسعه دهندگان توییتر مراجعه کرده و با استفاده از اطلاعات حساب توییترتان وارد شوید و سپس یک برنامه ایجاد کنید.

نمایش تعداد دنبال کنندگان توییتر

اطلاعات خواسته شده را وارد کنید:

 • Name – که بهتر است نام وب سایت خود را وارد کنید.
 • Description – توضیحاتی در خصوص برنامه که می تواند همان معرفی وب سایت باشد.
 • Website – آدرس وب سایت را وارد کنید، مانند: https://wprahnama.com

پس از اینکه اطلاعات را وارد کردید، بر روی گزینه Create your Twitter application کلیک کنید تا برنامه ایجاد شود.
سپس به صفحه بعدی مراجعه کرده و بر روی Create my access token کلیک کنید تا رمز مربوط به مجوز اختصاصی شما نشان داده شود.

اکنون کدهای زیر را به فایل توابع پوسته فعال سایت (فایل functions.php) اضافه کنید:

function getTwitterFollowers($screenName = 'wpbeginner')
{
  // some variables
  $consumerKey = 'YOUR_CONSUMER_KEY';
  $consumerSecret = 'YOUR_CONSUMER_SECRET';
  $token = get_option('cfTwitterToken');
 
  // get follower count from cache
  $numberOfFollowers = get_transient('cfTwitterFollowers');
 
  // cache version does not exist or expired
  if (false === $numberOfFollowers) {
    // getting new auth bearer only if we don't have one
    if(!$token) {
      // preparing credentials
      $credentials = $consumerKey . ':' . $consumerSecret;
      $toSend = base64_encode($credentials);
 
      // http post arguments
      $args = array(
        'method' => 'POST',
        'httpversion' => '1.1',
        'blocking' => true,
        'headers' => array(
          'Authorization' => 'Basic ' . $toSend,
          'Content-Type' => 'application/x-www-form-urlencoded;charset=UTF-8'
        ),
        'body' => array( 'grant_type' => 'client_credentials' )
      );
 
      add_filter('https_ssl_verify', '__return_false');
      $response = wp_remote_post('https://api.twitter.com/oauth2/token', $args);
 
      $keys = json_decode(wp_remote_retrieve_body($response));
 
      if($keys) {
        // saving token to wp_options table
        update_option('cfTwitterToken', $keys->access_token);
        $token = $keys->access_token;
      }
    }
    // we have bearer token wether we obtained it from API or from options
    $args = array(
      'httpversion' => '1.1',
      'blocking' => true,
      'headers' => array(
        'Authorization' => "Bearer $token"
      )
    );
 
    add_filter('https_ssl_verify', '__return_false');
    $api_url = "https://api.twitter.com/1.1/users/show.json?screen_name=$screenName";
    $response = wp_remote_get($api_url, $args);
 
    if (!is_wp_error($response)) {
      $followers = json_decode(wp_remote_retrieve_body($response));
      $numberOfFollowers = $followers->followers_count;
    } else {
      // get old value and break
      $numberOfFollowers = get_option('cfNumberOfFollowers');
      // uncomment below to debug
      //die($response->get_error_message());
    }
 
    // cache for an hour
    set_transient('cfTwitterFollowers', $numberOfFollowers, 1*60*60);
    update_option('cfNumberOfFollowers', $numberOfFollowers);
  }
 
  return $numberOfFollowers;
}

توجه: در کدهای فوق اطلاعات مربوط به برنامه خود را در محل های مشخص شده جایگزین کنید.

پس از انجام مراحل فوق، می توانید از دستور زیر برای نمایش تعداد دنبال کنندگان توییتر در سایت وردپرسی خود استفاده کنید.

<?php 
echo getTwitterFollowers('your_screen_name');
 ?>