شاید بخواهید تعداد نظرات و پاسخ های نظرات سایت وردپرس خود را به صورت جداگانه در پوشته وردپرس خود نمایش دهید .

برای شمارش نظرات و پاسخ های نظرات به صورت تفکیک شده ، ابتدا کد زیر را در فایل functions.php پوسته خود قرار دهید :

function c_parent_comment_counter($id){
    global $wpdb;
    $query = "SELECT COUNT(comment_post_id) AS count FROM $wpdb->comments WHERE `comment_approved` = 1 AND `comment_post_ID` = $id AND `comment_parent` = 0";
    $parents = $wpdb->get_row($query);
    return $parents->count;
}

 

سپس کد زیر را در فایل Single.php یا هر جای دیگر از پوسته که می خواهید قرار دهید تا تعداد نظرات و پاسخ های نظرات نمایش داده شود :

<?php
$number_of_parents = c_parent_comment_counter($post->ID);
$number_of_children = $post->comment_count - $number_of_parents;

echo "parents: ".$number_of_parents;
echo "children: ".$number_of_children;
?>