در وب سایت هایی که کاربران مجاز به آپلود رسانه در کتابخانه رسانه آن هستند ، بهتر است هر کاربر فقط بتواند فایل هایی را که خودش بارگذاری کرده است را مشاهده کند .

برای اعمال این محدودیت ، کد زیر را در فایل functions.php  پوسته خود قرار دهید .

 

function my_files_only( $wp_query ) {
  if ( strpos( $_SERVER[ 'REQUEST_URI' ], '/wp-admin/upload.php' ) !== false ) {
    if ( !current_user_can( 'level_5' ) ) {
      global $current_user;
      $wp_query->set( 'author', $current_user->id );
    }
  }
}

add_filter('parse_query', 'my_files_only' );