با استفاده از کد زیر در فایل functions.php پوسته خود می توانید یک پیغام دلخواه را در صفحه ورود به وردپرس به کاربران سایت وردپرس خود ، نمایش دهید .

function custom_login_message() {
$message = '<p class="message">Welcome, if you haven\'t already read our <a href="#">terms of service</a> please do so before you register.</p><br />';
return $message;
}
add_filter('login_message', 'custom_login_message');