ممکن است کاربران زیادی به قسمت مدیریت وردپرس شما دسترسی داشته باشند و شما بخواهید برای اطمینان از عدم دستکاری پوسته جاری سایت وردپرسی خود ، آن کاربران را به نحوی محدود کنید .

یکی از روش هایی که توسط آن می توانید از تغییر دادن پوسته جلوگیری کنید ، مخفی کردن یا غیرفعال کردن زیرمنوهای مرتبط با پوسته می باشد .

برای اینکار می توانید از کد زیر در فایل functions.php  پوسته خود استفاده کنید .

نکته : دقت کنید در کد زیر کاربرانی که شناسه آنها با عدد ۱ (مدیریت اصلی وردپرس) برابر نباشند ، نمی توانند زیرمنوهای پوسته را ببینند و با اینکار عملاً نمی توانند هیچ گونه تغییری در پوسته سایت ایجاد کنند .

add_action( 'admin_init', 'slt_lock_theme' );
function slt_lock_theme() {
    global $submenu, $userdata;
    get_currentuserinfo();
    if ( $userdata->ID != 1 ) {
        unset( $submenu['themes.php'][5] );
        unset( $submenu['themes.php'][15] );
    }
}