با استفاده از کد زیر در فایل functions.php پوسته خود ، می توانید یک پیغام سفارشی دلخواه را در صفحه ثبت نام وردپرس به کاربران نمایش دهید .

این پیغام دقیقاً در زیر فیلد های نام کاربری و ایمیل و قبل از دکمه ثبت نام ، نمایش داده می شود .

add_action('register_form', 'register_message');
function register_message() {
  $html = '
    <div style="margin:10px 0;border:1px solid #e5e5e5;padding:10px">
      <p style="margin:5px 0;">
      Joining this site you agree to the following terms. Do no harm!
      </p>
    </div>';
  echo $html;
}