شاید شما بخواهید کاربران سایت وردپرس تان ، فقط بتوانند یک یا چند فرمت دلخواه را بر روی سایت شما ، بارگذاری کنند . شما برای اینکار تنها کافیست فرمت های دلخواه خود را انتخاب کنید ، به عنوان مثال در این آموزش تنها فرمت های JPG و GIF امکان بارگذاری بر روی سایت را دارند .

شما می توانید با استفاده از کد زیر در فایل functions.php  پوسته جاری ، اینکار را به سادگی انجام دهید .

add_filter('upload_mimes','restrict_mime'); 
function restrict_mime($mimes) { 
$mimes = array( 
        'jpg|jpeg|jpe' => 'image/jpeg', 
        'gif' => 'image/gif', 
);
return $mimes;
}

برای اضافه کردن فرمت جدید هم ، یک عضو به آرایه فرمت ها اضافه کنید .

به عنوان مثال برای اضافه کردن فرمت PNG به کد بالا به صورت زیر عمل کنید :

add_filter('upload_mimes','restrict_mime'); 
function restrict_mime($mimes) { 
$mimes = array( 
        'jpg|jpeg|jpe' => 'image/jpeg', 
        'gif' => 'image/gif', 
				'png' => 'image/png',
);
return $mimes;
}