با استفاده از کد زیر در فایل functions.php  می توانید تاریخ جاری را به یک منوی دلخواه از سایت وردپرسی خود ، اضافه کنید .

نکته مهم : فراموش نکنید که menu_name را با نام منوی مورد نظر خود جایگزین کنید .

add_filter('wp_nav_menu_items','add_date', 10, 2);
function add_date($items, $args) {
    if( $args->theme_location == 'MENU_NAME' )
        return $items . '<li class="navdate">' . date("l F jS, Y") . '</li>';
 
    return $items;
}