برخی اوقات نتایج جستجوهای کاربر در سایت وردپرسی شما ممکن است تنها یک نتیجه (یک نوشته) را داشته باشد .

شما می توانید برای اینکه کاربران سایت شما راحتتر بتوانند وب سایت وردپرسی تان را مرور کنند ، در هنگامی که نتیجه یک جستجو تنها یک نوشته است (تاکید می شود تنها یک نوشته) ، به جای نمایش نتیجه جستجو ، کاربر را به آن نوشته پیدا شده ، هدایت کنید .

برای اینکار کد زیر را در فایل functions.php پوسته خود قرار دهید .

add_action('template_redirect', 'single_result');
function single_result() {
  if (is_search()) {
    global $wp_query;
    if ($wp_query->post_count == 1) {
      wp_redirect( get_permalink( $wp_query->posts['0']->ID ) );
    }
  }
}