با استفاده از کد زیر در فایل functions.php پوسته خود ، کلاس دلخواه خود را به تابع wp_nav_menu اضافه کنید .

function custom_nav_class($classes, $item){
     $classes[] = “custom-class”;
     return $classes;
}
add_filter(‘nav_menu_css_class’ , ‘custom_nav_class’ , ۱۰ , ۲);