اگر نمی خواهید ستون مربوط به تعداد نظرات را در قسمت مدیریت وب سایت وردپرسی خود را مشاهده کنید ، یا اینکه این ستون برای شما مفید نیست ، می توانید به راحتی آن را حذف کنید .

برای حذف ستون نظرات از تمام صفحات قسمت مدیریت وردپرس می توانید کد زیر را به فایل functions.php  پوسته خود اضافه کنید ، تا از این به بعد این ستون را مشاهده نکنید .

function remove_pages_count_columns($defaults) {
  unset($defaults['comments']);
  return $defaults;
}
add_filter('manage_pages_columns', 'remove_pages_count_columns');