شما می توانید با قرار دادن کد زیر در فایل functions.php پوسته خود ، وضعیت های نوشته ها را در قسمت مدیریت وردپرس ، به صورت هایلایت یا مشخص شده، نمایش دهید .

شما می توانید رنگ های تعریف شده در کد زیر را به رنگ های دلخواه خود تغییر دهید .

اینکار به خوانایی وضعیت نوشته ها کمک می کند .

function custom_post_states( $post_states ) {
   foreach ( $post_states as &$state ){
   $state = '' . str_replace( ' ', '-', $state ) . '';
   }
   return $post_states;
}
add_filter( 'display_post_states', 'custom_post_states' );
function custom_post_states_css(){
        echo '


‘; } add_action(‘admin_head’,’custom_post_states_css’);